Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

8822 369d 500

humanoidhistory:

April 4, 1983 – The Space Shuttle Challenger streaks through the sky on its maiden flight.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaszydera szydera
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaiblameyou iblameyou
2560 6944 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
8523 8092 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viadzony dzony
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viaaudacityofhuge audacityofhuge
Reposted fromiblameyou iblameyou
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viagdziejestola gdziejestola
8394 23e4 500
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viafindmehideme findmehideme
9538 7da9 500
Reposted fromepidemic epidemic viagdziejestola gdziejestola
5747 c1d5
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
0285 3c28 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadzony dzony
3376 6228 500
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viadzony dzony
pomyślałam "to zbyt głupie, nie zrobisz tego" i wtedy właśnie zrozumiałam, że to zrobię.
Reposted frombrianmay brianmay viagdziejestola gdziejestola
Za dwadzieścia lat będziesz żałowała tego, czego nie zrobiłaś, niż tego co zrobiłaś. 
— Mark Twain
Reposted fromoutoflove outoflove viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl