Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

0731 a932 500

strang2r:

좋아하는 사진, figure 2007 (at Hongik University)

Reposted fromvibetechs vibetechs viaiblameyou iblameyou
8702 e259 500
Reposted fromidiod idiod viaiblameyou iblameyou
0192 3fde
Reposted fromtfu tfu viaszydera szydera
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viaszydera szydera
1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
5311 9f9d 500
"zrób mi jakąś krzywdę"
4308 c194 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viafindmehideme findmehideme
4419 7c42 500
Submarine (2010)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaszydera szydera

June 09 2017

1035 474a

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
0368 8c00 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaampajewska ampajewska

Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.

Reposted fromborn2die born2die viaaudacityofhuge audacityofhuge
4226 67b1 500
4288 1622 500

Ja i ona

4742 c421
Reposted fromtfu tfu viafindmehideme findmehideme

June 07 2017

3130 598c
Reposted fromlafuene lafuene viaaudacityofhuge audacityofhuge
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl