Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2018

1552 00cb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaaudacityofhuge audacityofhuge
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaaudacityofhuge audacityofhuge

April 17 2018

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromFlau Flau
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— A. Dymna
Reposted fromswojszlak swojszlak viaszydera szydera
8523 86b5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viafindmehideme findmehideme
0362 71a3 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
0348 9d37 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola

April 16 2018

6889 5710 500
7100 db2e 500
Reposted fromseaweed seaweed viagdziejestola gdziejestola
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

4636 9ab8
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
9098 0468
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
3021 9c2a 500
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaszydera szydera
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola

April 15 2018

4439 1a11 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
2815 aceb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl