Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

6735 dab1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
7792 69a8
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagdziejestola gdziejestola
7700 2376
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaszydera szydera
2044 1bb0
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaszydera szydera
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viaszydera szydera
6912 9bad 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
6776 3750
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
6559 7675
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
3749 0171 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaampajewska ampajewska
Bywam tylko przesadnie bezczelny, jak każdy nieśmiały człowiek
— Hłasko
Reposted frommirabelek mirabelek viagdziejestola gdziejestola
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viagdziejestola gdziejestola
2457 bbd7 500
Reposted fromkrajes1993 krajes1993 viagdziejestola gdziejestola
5833 29f2 500
5614 36cf
Reposted fromochgod ochgod viagdziejestola gdziejestola

April 26 2017

6959 d620 500
Reposted fromillogical illogical viagdziejestola gdziejestola
1108 c0ee 500
Reposted fromoll oll viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl