Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

3419 67f0
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
8753 bb13 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
9640 8b85 500
Reposted fromhagis hagis viaszydera szydera
3071 3690
Reposted fromonlyman onlyman viaszydera szydera
9475 9294 500
Reposted frommakle makle viaszydera szydera
0585 2ca2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou
2129 6c5c 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viaampajewska ampajewska
7481 ca38 500
Reposted fromsavatage savatage viaampajewska ampajewska
3562 ef00
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viaszydera szydera
3167 df40 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viaszydera szydera
4625 a9ef
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaszydera szydera
3530 60f9
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viaszydera szydera

October 13 2018

9359 f0d3 500
Reposted fromVictorialies Victorialies viatwinpeaks twinpeaks
Taka jesteś dzielna, mi mówią. A ja kośćmi wyję, smarki mi lecą i beczę na całego. Na zewnątrz twarz grzeczna, włosy uczesane. I flaki się przewracają, bulgoczą jak we wrzącym garnku. Litości.
— Sylwia Chutnik - "Kieszonkowy atlas kobiet"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
0117 c2cd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl