Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2017

„Kiedyś potrafiłem zagłębić się w lekturze na długie godziny – dzisiaj walczę, by skupić się na kilku stronach. Czuję niemal fizycznie, jak coś wyrywa mnie z lektury: mój umysł przeskakuje z tekstu do innego strumienia informacji, nawet gdy nie ma żadnego innego strumienia informacji”
— J. Dukaj "Google zgwałciło nam mózgi"
Reposted frommrsantares mrsantares viagdziejestola gdziejestola
5861 49a5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola

March 10 2017

8959 41a5 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
6130 c0b5 500

gokuma:

Reblog the happy chubby cat for a nice weekend and good nights of sleep

Reposted fromwowimtired wowimtired viaszydera szydera
7413 7833 500
Reposted fromhauntinghunts hauntinghunts viaszydera szydera
Wszystko polega na tym, żeby człowiek był taki, jaki jest, żeby nie wstydził się chcieć tego, czego chce i marzyć o tym, o czym marzy. Ludzie są na ogół niewolnikami konwenansów. Ktoś im powiedział, że powinni być tacy i tacy, i starają się być takimi aż do śmierci, nie wiedząc nawet, kim byli i kim są naprawdę. Nie są więc nikim i niczym, postępują niejednoznacznie, niejasno, chaotycznie. Człowiek przede wszystkim musi mieć odwagę być sobą.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
8987 dbb0
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaszydera szydera
0774 3e9c
Reposted fromkerosine kerosine viaszydera szydera
3928 7225
Reposted fromadkagar adkagar viaszydera szydera
2418 4256
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

March 09 2017

wasbella102: “Cat” ~ Drawing by Cornelis Rudolf Hendrik

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl