Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2018

"Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu".

— Joachim Trier
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viaampajewska ampajewska
2511 69e0 500
Reposted fromstonerr stonerr viaiblameyou iblameyou

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaiblameyou iblameyou
8393 2ce0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou

June 06 2018

1222 2bb5 500
8676 5530
Reposted fromMrSatan MrSatan viagdziejestola gdziejestola

June 01 2018

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
Reposted fromFlau Flau viaampajewska ampajewska
8262 23cf 500
Reposted fromkaiee kaiee viaampajewska ampajewska

May 30 2018

4581 613f 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viadeepbluex deepbluex
9250 cbd7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPewPow PewPow
6920 e3c1 500
Reposted fromkaiee kaiee viacarmenluna carmenluna
Reposted fromgruetze gruetze viaPewPow PewPow
Reposted fromgruetze gruetze viaPewPow PewPow
Reposted fromgruetze gruetze viaPewPow PewPow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl